Malé vodné elektrárne

Viaceré ochranárske združenia viac ako päť rokov bojujú proti výstavbe malých vodných elektrární, ktorých výstavbu dlhodobo presadzuje ministerstvo životného prostredia SR. Poukazujú predovšetkým na nezákonný postup štátnych orgánov pri povoľovaní ich výstavby, absenciu východiskových údajov a často neodborný prístup pri ich navrhovaní a schvaľovaní. Výhrady má aj Európska komisia, ktorá začala právne kroky voči Slovensku za porušovanie viacerých európskych smerníc.

Program výstavby malých vodných elektrární v počte 368  odsúhlasila aj vláda SR v roku 2011. V súčasnosti prebieha jej aktualizácia, v ktorej sa navrhuje 375 malých vodných elektrární. Ministerstvo pripravilo dokument pod názvom „Aktualizácia Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“. Hlavné námietky a požiadavky k dokumentu sú zhrnuté v priebežných stanoviskách.

Please enter the reCaptcha public and private keys inside the admin panel!

CONTACT INFO

Mulberry St, New York, NY 10012, USA

1.900.256.332
1.900.256.334

hello@yourwebsite.com
www.hogash.com

Hore