O vodnej politike

Dlhodobé znečisťovanie vôd, postupný úbytok množstva sladkých vôd a nedostatok pitnej vody sa stávajú celosvetovým problémom. Dôsledky pociťujú aj európske krajiny, Slovensko nevynímajúc. Pretože voda nepozná hranice, krajiny patriace do Európskej únie sa rozhodli, že budú proti týmto problémom bojovať spoločne.

Kvapka vody

Členské štáty spoločne s európskymi inštitúciami sa dohodli na spoločnej vodnej politike, ktorú premietli do európskej vodnej legislatívy. Základom vodnej politiky sa stala Rámcová smernica o vode. Je to legislatívny predpis, ktorý musí byť prevzatý do národnej legislatívy vo všetkých členských štátoch.

Podľa tejto smernice sú členské štáty povinné zaviesť na svojom území také opatrenia, ktoré zastavia zhoršovanie stavu vôd a obnovia všetky znečistené a inak poškodené vodné útvary, a to v termíne do decembra 2015, v opodstatnených prípadoch do roku 2027.

Hlavným prínosom novej vodnej politiky je jej zameranie na riešenie konkrétnych problémov, týkajúcich sa podzemnej vody, povrchovej vody, pitnej vody, odpadovej vody, ale aj mokradí. Každý členský štát musí tieto problémy najskôr zmapovať a na základe ich vyhodnotenia vplyvu na stav vôd, musí vypracovať program opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Všetky údaje musia byť zverejnené v plánovacích dokumentoch – plánoch manažmentu povodí (u nás Vodný plán Slovenska). Hlavným prínosom novej vodnej politiky je povinnosť členských štátov zapojiť verejnosť do celého procesu prípravy programu opatrení.

Napriek tomu, že Slovensko prijalo v roku 2015 už druhý Vodný plán Slovenska, k zlepšeniu kvality vôd a stavu  vodných útvarov zatiaľ nedošlo. Jednou z hlavných príčin je, že verejnosť nebola zapojená do procesu prípravy plánovacích dokumentov.

Nebol vytvorený žiadny mechanizmus, ktorý by poskytol verejnosti možnosť informovať štátne orgány o svojom probléme s vodou. Zhoršovanie kvality vôd na Slovensku a alarmujúci úbytok pitnej vody sa môže zastaviť iba vtedy, ak ľudia nebudú ľahostajní a využijú svoje zákonné právo spolurozhodovať o vode. Prvým krokom je využiť ponúkanú možnosť a jednoduchým spôsobom upozorniť na svoj problém. Spoločnou iniciatívou zdola sa dá dosiahnuť viac ako individuálne pokusy jednotlivcov o nápravu.

Uvítame každý váš podnet ktorý nám prostredníctvom informačného formulára zašlete.

Hore