Vodné plánovanie na Slovensku

Vodné plánovanie má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Zásadnú zmenu vodného plánovania priniesol vstup Slovenska do Európskej únie. Kým do vstupu bolo vodné plánovanie zamerané prioritne na využívanie vôd, po vstupe do EÚ je hlavným cieľom vodného plánovania ochrana vôd a vodných ekosystémov. Záväzným cieľom je dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015. Vodné plánovanie sa musí robiť podľa európskej právne záväznej Rámcovej smernice o vodách.

Vodný plán Slovenska, ktorý predstavuje zlúčené plány manažmentu povodia Dunaja a Visly, majú obsahovať opatrenia na nápravu všetkých vodných útvarov, ktoré sú z rôznych dôvodov v zlom stave. Ochranárske združenia poukazujú na viaceré nedostatky už druhého Vodného plánu Slovenska.