List ministrovi – malé vodné elektrárne 25.05.2016

Vážený pán minister, obraciame sa na Vás v súvislosti s pretrvávajúcimi rozpormi odbornej verejnosti a ministerstva k dokumentu „ Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len AKHEP)“. AKHEP sa na pôde Ministerstva životného prostredia SR rodila dlho a bolestivo.

Výsledný produkt snaženia sekcie vôd však vykazuje vážne nedostatky, ktoré by sa v prípade jej uvedenia do praxe prejavili nielen vo forme ďalšej bezbrehej devastácie našich riek, no zároveň by sa tak konalo v rozpore so samotným deklarovaným zámerom dosiahnuť „ochranu a zlepšiť stav vôd SR“. Z celospoločenského hľadiska a najmä z pohľadu ochrany vôd preto nie je žiaduce, aby dokument  v takej podobe ako je spracovaný bol predložený na rokovanie vlády a následne aj schválený.